Alle cursusaanvragen voor de ECHO Language School (ook wel aangeduid als ‘school’) zijn onderworpen aan het volgende:

1. INSCHRIJVING

 1. De reservering moet worden bevestigd door middel van het inschrijfformulier waarop de dagen en type cursus wordt aangegeven en door middel van de betaling van de reservering; het volledige bedrag van de cursus moet worden voldaan ten minste 4 weken voor aanvang van de cursus.
 2. ECHO Language School behoudt zich het recht voor om het volledige bedrag in rekening te brengen voor alle cursussen die niet bij worden gewoond nadat de boeking gemaakt is, en voor de gereserveerde kamer voor de klant om welke reden dan ook.

2.INFORMATIE

De klant moet alle nodige informatie verstrekken aan de school om hun verplichtingen gedetailleerd te kunnen beoordelen wat betreft de accommodatie, maaltijden, cursus en andere aspecten voor het verblijf van de student.

3.BETALEN

 1. De klant die de reserveringskosten niet heeft betaald heeft geen recht op een gereserveerde plaats op school.
 2. Kortingen moeten worden bepaald op het moment van boeking.
 3. Betalingsfaciliteiten, inclusief contante betaling aan het begin van de cursus, worden alleen verleend na voorafgaande overeenkomst met ECHO Language School.
 4. De klant gaat akkoord met de overeengekomen betalingsdatum; voor betalingen die nog niet voldaan zijn aan het einde van de cursus, geldt een toeslag van 2% bovenop de basisrente van de bank van de school vanaf de einddatum van de cursus.
 5. ECHO Language School behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving alle kredieten te weigeren of in te trekken.

4. GEBRUIK VAN DE SCHOOL

 1. Studenten moeten voldoen aan de gedragsnormen van het huis.
 2. De school behoudt zich het recht voor om de gedragsregels op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen om het welzijn van alle studenten en andere belanghebbenden te waarborgen.
 3. De studenten zullen op de vooraf afgesproken tijd vertrekken en voldoen aan alle redelijke verzoeken van medewerkers ECHO Language School.
 4. De school behoudt het recht voor om de cursus te annuleren, in te korten of te wijzigen in geval van overtreding van de huisregels of de algemene voorwaarden.

5. Annulering door Echo TAALSCHOOL

 1. ECHO Language School behoudt zich in de volgende omstandigheden het recht voor om hun cursussen te annuleren of aan te passen, en de eventuele reeds verrichte betalingen terug te betalen, met uitzondering van de reserveringskosten en kosten in verband met bankoverschrijvingen of andere vormen van kosten opgelegd door banken of andere entiteiten.
  1. De school sluit door omstandigheden buiten zijn schuld om, of er is niet voldoende ruimte voor hun cursussen op het vereiste niveau.
  2. Een cliënt dreigt de reputatie van ECHO Language School te schenden voor zijn/haar aankomst
  3. Door niet aan de hier beschreven voorwaarden te kunnen voldoen
 2. Daarnaast behoudt de ECHO Language School zich het recht voor om hun cursussen te annuleren of aan te passen in elk van de volgende gevallen zonder verplichting van teruggave van betalingen:
  1. De gehele school of een gedeelte daarvan onderworpen is aan redelijke onderhoudswerkzaamheden
  2. De klant niet het volledige cursusgeld betaalt binnen de afgesproken tijd
  3. De student kan niet op het overeengekomen tijdstip of afgesproken dag komen
  4. De klant of student maakt ernstige inbreuk op de hier beschreven voorwaarden na het boeken en/of genieten van een opleiding aan de ECHO Language School.

6. ANNULERING DOOR DE KLANT

 1. De reserveringskosten worden onder geen beding terugbetaald
 2. Bovendien, als een client, niet in afwachting zijnde van een beslissing voor het aanvragen van een visum, annuleert tussen de 28 en 15 dagen voor de aanvang van de cursus, behoudt de ECHO Language School zich het recht voor om vergoeding van 50% van de totale prijs van de cursus te berekenen.
 3. Als een client, niet in afwachting zijnde van een beslissing voor het aanvragen van een visum, minder dan 15 dagen voor de aanvang van de cursus annuleert, behoudt de ECHO Language School zich het recht voor om de volledige prijs van de cursus in rekening brengen.
 4. De ECHO Taalschool zal alle betalingen van een klant terugbetalen als de aanvraag voor een visum niet wordt toegekend.
 5. In alle gevallen moet de kennisgeving van annulering schriftelijk worden ingediend en zal deze in behandeling worden genomen op de datum van ontvangst ervan door ECHO Language School.

7.AANSPRAKELIJKHEID

 1. ECHO Language School is aansprakelijk voor de client en/of de student voor verlies of schade aan eigendommen alleen wanneer in zekere mate nalatigheid bewezen is; als er geen bewijs van nalatigheid is, zal de ECHO Language School geen aansprakelijkheid hebben.
 2. Deelname van studenten aan alle activiteiten tijdens hun opleiding aan ECHO Language School zijn strikt op eigen risico en verantwoording, en de school zal niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt ook voor activiteiten waarbij een werknemer aanwezig is van de ECHO Taalschool als begeleider en/of gids, georganiseerd door de school of niet.
 3. De client aanvaardt de verantwoordelijkheid voor verliezen en schade die de ECHO Language School lijdt of eigendommen die de school gebruikt, of die schade kunnen brengen aan voorwerpen die zich in deze eigendommen bevinden, inclusief muren, deuren, ramen, meubels, huishoudelijk apparatuur, boeken, DVD’s en privé eigendommen. De client accepteert ook de aansprakelijkheid voor schade of letsel aan personen, en zal de ECHO Taalschool compenseren voor verlies of aansprakelijkheid die niet voortvloeit uit de hierboven beschreven situaties, bijvoorbeeld bewezen nalatigheid.
 4. Het wordt de client aangeraden om zich te informeren over, en afsluiten als dat nodig geacht wordt, van de relevante verzekeringen.

8. ALGEMEEN

 1. De ECHO Taalschool zal alle nodige maatregelen nemen om aan de verwachtingen van de klant te voldoen, wat betreft de reserveringsprocedure en de voltooiing van de cursus op basis van de verstrekte informatie. Echter behoudt de school zich het recht voor om alternatieve diensten van gelijkwaardige kwaliteit aan te bieden zonder extra kosten voor de klant.
 2. De client heeft niet het recht om de reservering aan derden te verstrekken, noch de faciliteiten en / of de naam van de school te gebruiken voor andere doeleinden dan die met de school afgesproken zijn.
 3. Hoewel ECHO Language School passende maatregelen heeft getroffen om ervoor te zorgen dat de informatie die in hun brochures, prijslijsten, advertenties en andere publicaties en massamedia correct is, behoudt de school zich het recht voor om alle diensten en voorzieningen te wijzigen, te vervangen of te verwijderen, of de cursussen aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving wanneer dat nodig wordt geacht.

ECHO Language School is niet aansprakelijk voor schending van haar verplichtingen aan de client, in zijn geheel of gedeeltelijk,  als gevolg van de volgende omstandigheden:

 1. staking
 2. Andere industriële acties
 3. Brand in of in de buurt van de school
 4. Burgerlijke ongehoorzaamheid, relletjes of opstootjes
 5. Overmacht
 6. Gerechtelijke stappen tegen de school die niet voortvloeien uit hun nalatigheid en die het onmogelijk maakt de dienstverlening voort te zetten.
 7. Geen enkele variatie op deze voorwaarden zal rechtsgeldig zijn, tenzij dit schriftelijk is ingediend en ondertekend is door zowel de klant als de ECHO Language School.

Deze overeenkomst is onderworpen aan de wetten van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en Noord-Ierland.

OUDERLIJKE VERKLARING

ALLE INSCHRIJVINGEN EN RESERVERINGEN GEDAAN DOOR EEN OUDER OF WETTELIJKE VOOGD HOUDT AUTOMATISCH IN DAT DEZE AKKOORD GAAT MET HET VOLGENDE:

Als ouder, wettelijke voogd of wettelijke vertegenwoordiger van een persoon jonger dan 18 jaar die zich willen inschrijven aan ECHO Language School, begrijp ik dat ik me moet houden aan de bepalingen en voorwaarden hierboven en hieronder beschreven in het bijzonder met betrekking tot een niet-begeleide minderjarige.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Ik erken dat ECHO Language School de verplichting heeft om de zorg op zich te nemen voor de minderjarige studenten jonger dan 18 jaar en aanvaardt alle beslissingen die de ECHO Language School of haar agenten neemt om te handelen in het belang van de gezondheid of veiligheid van mijn kind (inclusief de spoedeisende medische behandeling die nodig is) en ga akkoord met de vergoeding van eventuele extra kosten die gemaakt zijn door de ECHO Language School.

Ik aanvaardt volledige gedetailleerde informatie over de gezondheid van mijn kind aan het begin van de cursus te verschaffen aan de ECHO Language School.

Ik erken dat de ECHO Language School zich inspant zodat studenten met dezelfde moedertaal niet dezelfde accommodatie delen, maar dit is niet altijd mogelijk, afhankelijk zijnde van de reserveringen en beschikbaarheid.

Ik begrijp dat, hoewel alle activiteiten ijverig zullen worden begeleid, voor risico zijn van de student aan de ECHO Language School en de school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, behalve in gevallen van bewezen nalatigheid. Ik zal duidelijk en nauwkeurig verslag uitbrengen  over de beperkingen die ik nodig acht voor mijn kind om niet deel te nemen aan activiteiten buiten de school.

DISCIPLINE

Ik begrijp dat ECHO Language School de verantwoording heeft voor alle studenten en de plaatselijke bevolking en ik accepteer eventuele tuchtrechtelijke maatregelen, inclusief de schorsing van mijn kind wegens wangedrag of schending van de regels die een bedreiging vormen voor het succes van de cursus of het welzijn van de lokale gemeenschap.

SCHADE

Ik ga akkoord met het vergoeden van de ECHO Language School voor eventuele onopzettelijke of opzettelijke schade veroorzaakt door mijn kind, en die wordt niet gedekt door de verzekeringen van de ECHO Language School.